De visie van de vereniging luidt als volgt: Ichtus Gent is een christelijke vereniging voor en door studenten. Gezamenlijk streven we ernaar tot Gods eer te leven en Hem (beter) te leren kennen. We willen actief, geëngageerd en dienstbaar zijn in de stad en er een baken zijn waar mensen kennis kunnen maken met Christus. We willen een open huis zijn waar elke student zich welkom voelt. Concreet doen we dit door Bijbelstudies, lezingen, aanbidding en ontspanningsactiviteiten. Ichtus Gent maakt deel uit van Ichtus Vlaanderen en IFES (International Fellowship of Evangelical Students) en wordt door hen ondersteund.

 

We hebben de volgende doelstellingen:

 • We ervaren het als een meerwaarde dat er studenten van een grote diversiteit aan kerkelijke denominaties in de groep zitten en we hierdoor een breed denkkader kunnen creëren
 • We willen een plek zijn waar alle studenten uit de stad Gent de mogelijkheid wordt geboden om Christus te leren kennen of om de relatie met Hem te verdiepen
 • We willen de studenten de kans geven haar of zijn gaven te ontdekken en deze te ontwikkelen. Zo worden de studiejaren een goede voorbereiding om in de toekomst een kritische en geëngageerde rol in de samenleving op te nemen
 • Ichtus Gent is geen vervanging voor een kerkgemeenschap

 

Wij geloven

 • de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God
 • de soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en laatste oordeel
 • de goddelijke inspiratie en volkomen betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, zoals zij oorspronkelijk aan ons gegeven is, en het gezag ervan in alle zaken van geloof en gedrag
 • de totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij aan Gods toorn en veroordeling onderworpen zijn
 • verlossing van de schuld, straf, heerschappij en smet van de zonde, alleen door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus, de mensgeworden Zoon van God
 • de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden en zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader
 • de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte
 • de rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof alleen
 • de inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige
 • de ene universele gemeente, die het lichaam van Christus is, en waartoe alle ware gelovigen behoren
 • de verwachting van de persoonlijke terugkomst van de Heer Jezus Christus